Choď na obsah Choď na menu
 


Ukončenie- Verejná zbierka

Občianske združenie Hokejbalový klub KOMETA Vrútky , Nábrežná

3466/4 , 38 61 Vrútky

 

    MINISTERSTVO                                                                      sekcia verejnej správy

    VNÚTRA                                                              odbor všeobecnej vnútornej správy

    SLOVENSKEJ REPUBLIKY                                   Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

 

 

    Číslo : SVS-OVS2-2019/026283

 

    Vec : Predbežná správa zbierky.

Dňa 15.augusta 2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako príslušný správnym orgánom rozhodlo o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok s názvom ,, Plastový povrch hokejbalového ihriska HbK Kometa Vrútky“, pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2019-026283 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy a podpory práce s deťmi. Verejná zbierka bola vykonávaná naším občianskym združením Hokejbalový klub Kometa Vrútky na celom území Slovenskej republiky kombináciou týchto spôsobov :

 

  1. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky odo dňa nasledujúceho po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do 1.augusta 2020,
  2. Zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek odo dňa nasledujúceho po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do 1.augusta 2020,

  3. Predajom predmetov odo dňa nasledujúceho po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do 1.augusta 2020.

Číslo osobitého účtu zbierky je SK84 0900 0000 0051 6034 2328, vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa a. s..

Zbierka vykonávaná zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek a predajom predmetov, bola vykonávaná na hokejbalovom ihrisku HbK Kometa Vrútky.

Na základe bodu 7. rozhodnutia, sme povinní predložiť predbežnú správu zbierky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky po ukončení zbierky

najneskôr do 30.októbra 2020.Predbežná správa má obsahovať prehľad vykonávania zbierky, prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky a bankové výpisy z osobitého účtu:

  1. Zasielanie dobrovoľných peňažných príspevkov :

Na osobitý účet zbierky SK84 0900 0000 0051 6034 2328 vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa a. s. Vložilo dobrovoľné finančné prostriedky 247 vkladateľov. Hrubý vklad zbierky predstavuje čiastku 12.336,64 €.

  1. Zbieraním príspevkov do stacionárnej pokladničky:

Zbieranie príspevkov do stacionárnej pokladničky bolo vykonávané na hokejbalovom ihrisku HbK Kometa Vrútky, počas extraligových zápasov ako aj turnajov mládeže. Bolo vyzbieraných 441,60 .

  1. Predajom predmetov :

Boli predávané klubové šály v cene ktorých bol započítaný príspevok vo výške 15. Bolo predaných 15 kusov šálov v celkovej sume 225 €.

Úspešnosť verejnej zbierky :

Na základe zmluvy o dielo č.02/2019 nám bol dodaný dňa 9.9.2019 plastový povrch Speedo3 v rozsahu 1326m2 v celkovej sume 24.066,90€, splatnej v troch častiach.

Na verejnú zbierku ,,Plastový povrch hokejbalového ihriska HbK Kometa Vrútky“ bolo vyzbieraných v hrubom celkom 13.003,24€. Čo predstavuje 54,02 %.

 

 

Vo Vrútkach, 25.10.2020                                                                             HbK Kometa Vrútky

                                                                                                              Pomikálek Libor

 

Náhľad fotografií zo zložky Tlačivá